Regulamin

 1. Wstęp

  Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji Virtual Billboards (Wirtualne Billboardy) występującej także pod nazwą „Miejsce Na Reklamę”.

 2. Definicje

  1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki używania Systemu, którego dotyczy, w tym prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela Systemu, zasady ochrony danych osobowych i inne postanowienia.
  2. Virtual Billboards (Wirtualne Billboardy) lub „Miejsce Na Reklamę” – rozumie się przez to internetowy system dostępny w domenie miejsce-na-reklame.pl (w tym też pod innymi adresami przekierowującymi na powyższą domenę) oraz w ich subdomenach, zwany dalej Systemem. Podstawową funkcjonalnością (lecz nie jedyną) Systemu jest udostępnianie użytkownikom mechanizmów wspomagających handel miejscami reklamowymi.
  3. Właściciel (lub Virtual Billboards Team) – rozumie się przez to grupę osób, będących twórcami Systemu, co do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Pojęcia Właściciel oraz Virtual Billboards Team są zamienne i oznaczają to samo.
  4. Administrator – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Virtual Billboards Team, które utrzymują i zarządzają Systemem, a w szczególności dbają o przestrzeganie Regulaminu.
  5. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu korzysta z nieodpłatnych i niewymagających rejestrowania usług w ramach Systemu oraz taką, która po przejściu procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do zaawansowanych usług oferowanych przez Właściciela Systemu w ramach Systemu.
  6. Strony – rozumie się przez to razem Użytkownika i Właściciela Systemu.
  7. Rejestracja – rozumie się przez to procedurę, której podlega każdy użytkownik, jeśli wyrazi chęć korzystania z zaawansowanych usług oferowanych przez Właściciela w ramach Systemu.
  8. Konto (lub Profil Użytkownika) – rozumie się przez to istniejący w bazie danych Systemu wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem Systemu i podlegania zapisom Regulaminu.
 3. Postanowienia ogólne

  1. Funkcjonalność Systemu
   1. System niezarejestrowanym lub niezalogowanym użytkownikom, oprócz innych funkcjonalności, oferuje:
    • Dodanie oferty miejsca na reklamę
    • Dodawanie informacji o poszukiwaniu miejsca na reklamę
    • Przeszukiwanie bazy danych z ofertami.
   2. System zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikom, oprócz powyższych funkcjonalności, oferuje:
    • Zarządzanie własnymi ofertami
  2. Warunki uczestnictwa i korzystania z Systemu
   1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, posiadająca konto poczty elektronicznej.
    • Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
   2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
   3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez Właściciela w ramach Systemu. Rozpoczęciem korzystania z usług jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub skorzystanie z którejkolwiek funkcjonalności niewymagającej rejestracji (np. dodanie oferty).
   4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
   5. Dostęp do większości usług jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu.
   6. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Systemu.
   7. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Systemu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Systemu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Systemem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela Systemu.
   8. Użytkownik udziela Właścicielowi Systemu prawa do wyświetlania Jemu materiałów o charakterze oferty handlowej oraz ogłoszeń, a także przesyłania takich materiałów i ogłoszeń na jego skrzynkę pocztową.
   9. System ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi i mogą być podawane do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
   10. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Systemu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, może nastąpić niezwłoczne zablokowanie konta takiego Użytkownika. W takiej sytuacji mogą zostać także podjęte wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody przez Właściciela Systemu. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
   11. Niedozwolone jest zamieszczanie ofert miejsc reklamowych, które stanowią konkurencję działalności Systemu, w szczególności oferowanie miejsc na reklamy w portalach o podobnej do Systemu funkcji.
   12. Niedozwolone jest wysyłanie do oferentów, którzy zamieścili ogłoszenie w Systemie, wiadomości reklamowych (SPAMU) oraz wszelkiego rodzaju wiadomości stanowiących działania konkurencyjne w stosunku do Systemu.
 4. Dane osobowe i bezpieczeństwo informacji

  Informacje odnośnie niniejszego punktu zawiera załącznik do Regulaminu „Polityka Ochrony Prywatności”
 5. Rejestracja, Konto i wyrejestrowanie

  1. Aby korzystać z systemu należy przejść pod żądany adres internetowy url i rozpocząć korzystanie z którejkolwiek z usług oferowanych w Systemie Użytkownikom niezarejestrowanym lub niezalogowanym.
  2. Aby korzystać z zaawansowanych funkcjonalności Systemu należy się zarejestrować, wypełniając formularz rejestracji dostępny w Systemie
  3. W przypadku rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane oraz dbać o aktualność danych w przypadku wystąpienia zmian.
  4. Jeśli Administrator stwierdzi lub będzie podejrzewał nieprawdziwość lub nieaktualność danych, ma prawo:
   1. Poprosić o przedstawienie dokumentów potwierdzających prawdziwość danych,
   2. Nakazać Użytkownikowi skorygowanie nieprawidłowości,
   3. Zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia,
   4. Skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wprowadzonych podczas rejestracji oraz pozostałych danych wprowadzanych do Systemu, odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną podczas rejestracji. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych zawiera Polityka Ochrony Prywatności będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
  6. Procedura rejestracji jest kompletna i skutkuje założeniem Konta Użytkownika wówczas, gdy Użytkownik:
   1. Zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
   2. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
   3. Potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
   4. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych i handlowych.
  7. Wyrejestrowanie następuje:
   1. Na prośbę Użytkownika, który wyrazi chęć zrezygnowania z korzystania z Systemu. Użytkownik wysyła stosowną wiadomość na adres kontaktowy widoczny na stronach Systemu lub, jeśli jest taka funkcjonalność dostępna, samodzielnie dokonuje wyrejestrowania z Systemu lub jego części
   2. Na skutek podjęcia takiej decyzji przez Administratora Systemu (decyzja może wynikać z nieprawidłowości opisanych wyżej lub na skutek innych powodów nie wymagających wyjaśnień przez Administratora wobec Użytkownika)
  8. Wyrejestrowanie odbywa się poprzez skasowanie przez Administratora Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi powiązanymi z Użytkownikiem oprócz przeszłych danych statystycznych
  9. W przypadku korzystania z Systemu bez zakładania konta (bez rejestracji) lub logowania, w niektórych przypadkach, takich jak dodanie oferty, System wysyła wiadomość e-mail na konto poczty elektronicznej Użytkownika. Wiadomość zawiera prośbę potwierdzenia dokonania danej operacji. W każdym przypadku Użytkownik deklaruje zapoznanie się i zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie i Polityce Ochrony Prywatności.
 6. Prawa i odpowiedzialność Stron, prawa autorskie

  1. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w zakresie ich rzetelności, prawdziwości, kompletności i aktualności.
  2. Właściciel Systemu nie odpowiada za jakiekolwiek skutki wynikające z wykorzystania danych o użytkownikach zarejestrowanych w Systemie.
  3. Użytkownik potwierdza i uznaje, że całość praw autorskich, znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Systemem należą do Właściciela Systemu. Zabronione jest wykorzystywanie tych praw bądź Systemu do celów innych niż wynikających z przeznaczenia Systemu i zapisów ujętych w niniejszym Regulaminie.
  4. Każdy użytkownik Systemu ma prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich aktualizacji.
  5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w Systemie, wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
  6. Właściciel Systemu nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Systemu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
  7. Właściciel Systemu nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Systemu w całości albo w części i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Systemu.
  8. Właściciel Systemu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzane przez Użytkowników dane, w szczególności wypowiedzi Użytkowników publikowane w Systemie
 7. Pomoc

  1. Pomoc dla Systemu określa oddzielny dokument dostępny za pomocą linku „Pomoc” widocznego w Systemie
 8. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory związane z działaniem i wykorzystaniem Systemu będą rozstrzygane przez właściwe, ze względu na lokalizację siedziby Właściciela Systemu, polskie sądy powszechne, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Właściciel Systemu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności uzasadniania przyczyny zmiany
  3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, niezwłocznie po wejściu Użytkownika do Systemu zostanie wyświetlona informacja o zmianach w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu, co ma obowiązek potwierdzić kliknięciem w odpowiednią formułę zapoznania się, zrozumienia i akceptacji w całości nowego brzmienia Regulaminu. Oznacza to wyrażenie woli pozostania w stosunku umowy z Właścicielem Systemu na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu. W przypadku nie zaakceptowania Regulaminu w nowym brzmieniu Użytkownik ma obowiązek zaprzestania korzystania z Systemu i zgłoszenia chęci wyrejestrowania lub, jeśli nie posiadał konta, opuszczenia Systemu.
  4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
  5. Użytkownik, w stosunku do którego zastosowano procedurę wyrejestrowania określoną w p. 5. g. ii., nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Właściciela Systemu.
© 2008-2018 Natcam.pl, Created & Designed by Natcam.pl.
Pomoc | Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności | Spam Catcher